Поштовани/а,

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2024. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да нам најкасније до 02. фебруара 2024. године доставите следеће:

 1. Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2024. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2004. до 2010. године),
 2. Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту),
 3. Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2023. г., са наведеним резултатима у 2023. г. на   Обрасцу 3. (само ако сте имали спортисте стипендисте у 2023.г.).
 4. Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2024. г.“ На обрасцу бр. 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1979. до 1999. године.
 5. Извештај о раду и пребацивању финансијских средстава спортских стручњака који су били корисници стипендија у 2023. г., Образац 5. (само ако сте имали спортске стручњаке у 2023.г.)

Сва потребна документација која се налази у прилогу овог дописа доставља се непосредно или скенирано у електронској форми Спортском савезу Војводине на меил office@ssv.rs. (ТАБЕЛЕ ДОСТАВИТИ У MS WORD-U РАДИ ЛАКШЕГ УНОСА/КОПИРАЊА ПОДАТАКА)

Приликом предлагања спортиста, неопходно је да у предложеној табели (бр.1.) то уједно буде и ваша ранг листа спортиста који се предлажу за стипендију.

Покрајински грански савези који не доставе за спортисте и спортске стручњаке сву потребну документацију или не доставе сву документацију у предвиђеном року, неће ући у систем валоризације и одређивање спортиста и спортских стручњака који ће бити укључени у пројекат „Спортски таленти Војводине – 2024. године“

                Неопходно је да се грански спортски савези упознају са ПРАВИЛНИКОМ о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака. Наведени правилник се налази на следећој интернет адреси Покрајинског секретаријата за спорт и омладину: https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici

 

У прилогу обавезно доставити попуњене обрасце (1., 2., 3. и 4.) као и следећу документацију:

 

ЗА СПОРТИСТЕ

 

 1. Копију Записника са седнице органа управљања који је верификовао предлог спортисте.
 2. Доказ да je информација о пројекту „Спортски таленти АПВ – 2024. г“. објављена на званичном сајту савеза.
 3. Интернет линкови где се могу проверити најбољи резултати из 2023. г.

ЗА СПОРТСКЕ СТРУЧЊАКЕ (ТРЕНЕРЕ)

 

 1. Копију Записника са седнице органа управљања који је верификовао предлог спортског стручњака.
 2. Доказ да je информација о пројекту „Спортски таленти АПВ – 2024. г“. објављена на званичном сајту савеза.
 3. Копија дипломе или уверења о оспособљености
 4. Копија важеће дозволе за рад издате од надлежног националног гранског спортског савеза
 5. Копија Одлуке о именовању или Уговор о ангажовању спортског стручњака у спортској организацији
 6. Кратку спортску биографију о раду и резултатима у спорту и спортском образовању
 7. Obavestenje talenti 2024 tabele Scan_2023_Dopis